Πολιτική της ΚΑΠΟΥ Α.Ε. για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων


Η εταιρία ΚΑΠΟΥ Α.Ε. Γεωπληροφορικής έχει διαμορφώσει, πάντα σε συνεργασία και ακολουθώντας τις υποδείξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων, την παρακάτω πολιτική για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων.

1. Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η εταιρεία μας παρέχει υπηρεσίες τρισδιάστατης περιήγησης σε πόλεις και κατοικημένες περιοχές γενικώτερα της Ελλάδας με χαρτογράφηση δρόμων, πεζοδρόμων, πεζοδρομίων και προσόψεων του αντίστοιχου κτιριοδομικού ιστού. Το πρωτογενές υλικό των χαρτογραφήσεων υφίσταται επεξεργασία από την εταιρεία μας για μέγιστο διάστημα έξι (6) μηνών από το πέρας της περιόδου χαρτογράφησης, όπως αναφέρεται παρακάτω, και στη συνέχεια διαγράφεται. Προς διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων που τυχόν καταγραφούν κατά τη διαδικασία χαρτογράφησης η εταιρεία μας προβαίνει, πριν την ανάρτηση του συγκεκριμένου υλικού στην ιστοσελίδα μας (www.kapou.gr), σε θόλωση αυτών έτσι ώστε να παύσει ο προσωπικός χαρακτήρας τους. Η θόλωση αυτή συνίσταται στην λεγόμενη γκαουσσιανή θόλωση η οποία είναι τεχνικά μη αντιστρέψιμη και εφαρμόζεται σε όλα τα πρόσωπα και σε όλες τις πινακίδες αυτοκινήτων και, υπό τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, σε προσόψεις κτιρίων.

2. Πρωτογενές υλικό

2.1. Σχετικά με την προαναφερθείσα επεξεργασία και διατήρηση επί εξάμηνο του πρωτογενούς υλικού επισημαίνουμε ότι αυτή είναι απαραίτητη για: (α) την ορθή εκτέλεση του προγράμματος θόλωσης ανθρώπων και πινακίδων αυτοκινήτων. (β) τη χειροκίνητη διασφάλιση ποιότητας της θόλωσης ανθρώπων και πινακίδων αυτοκινήτων και την πρόσθετη χειροκίνητη θόλωση τυχόν άλλων στοιχείων που θα ήταν επιβεβλημένο να θολωθούν. (γ) την αντικατάσταση τυχόν προσβλητικών απεικονίσεων, π.χ. βλάσφημων επιγραφών, από πρωτογενές υλικό παραπλήσιων οπτικών γωνιών έτσι ώστε να <<απαλείφεται>> η προσβλητική απεικόνιση χωρίς να αλλοιώνεται η όλη παρουσίαση.
2.2. Στην παρούσα φάση η εταιρεία μας είναι, για τους παραπάνω λόγους, αναγκασμένη να διατηρεί το πρωτογενές υλικό για το προαναφερθέν διάστημα έξι (6) μηνών από τη λήξη της περιόδου αποτύπωσης, όπως αυτή θα καθορίζεται στην ανακοίνωση που θα δημοσιεύεται πριν από την χαρτογράφηση μιας περιοχής. Τα παραπάνω είναι εύλογα δεδομένου ότι η εταιρεία μας βρίσκεται στην αρχή της επιχειρηματικής της δραστηριότητας και της εφαρμογής των τεχνολογιών που απαιτούνται για την άσκησή της. Είναι αυτονόητο ότι εάν εν τω μεταξύ, βρεθεί τρόπος αντιμετώπισης όλων των παραπάνω ζητημάτων σε συντομότερο χρόνο, ο χρόνος διατήρησης του πρωτογενούς υλικού θα μειωθεί αντίστοιχα και σχετική ενημέρωση θα απευθυνθεί στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Σε κάθε περίπτωση η διατήρηση του πρωτογενούς υλικού θα γίνεται όπως θα επιβάλει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
2.3. Ειδικά για ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα τα οποία μπορεί να αποτυπωθούν κατά τη διενεργούμενη εκάστοτε χαρτογράφηση χώρων αποκαλυπτικών τέτοιων δεδομένων, η εταιρεία μας θα προβαίνει σε κατά προτεραιότητα θόλωση αυτών και άμεση διαγραφή του αντίστοιχου πρωτογενούς υλικού και ασφαλώς πολύ πριν την πάροδο του προαναφερθέντος εξαμήνου.
2.4. Για όσο χρόνο η εταιρεία μας διατηρεί το πρωτογενές υλικό λαμβάνει όλα τα μέτρα που είναι απαραίτητα ώστε να εξασφαλισθεί η ασφάλεια αυτού και συγκεκριμένα: (α) Το πρωτογενές υλικό αποθηκεύεται σε υπολογιστή ο οποίος δεν είναι συνδεδεμένος στο διαδίκτυο, ώστε να αποκλεισθεί μη εγκεκριμένη πρόσβαση σε αυτό από χρήστες εκτός εταιρείας. (β) Πρόσβαση στον υπολογιστή αυτό έχουν μόνον οι δύο διευθύνοντες σύμβουλοι της εταιρείας μας και ο χειριστής ο οποίος είναι εξουσιοδοτημένος εκάστοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο να ελέγχει χειροκίνητα την επάρκεια της θόλωσης. (γ) Η είσοδος στον υπολογιστή αυτό γίνεται με χρήση κωδικού πρόσβασης όπως και το άνοιγμα του σχετικού αρχείου. (δ) Η κεντρική πόρτα των γραφείων μας είναι ασφαλείας. (ε) Τα γραφεία μας βρίσκονται σε κτίριο της Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης το οποίο διαθέτει υπηρεσίες φύλαξης σε εικοσιτετράωρη βάση.
2.5. Τέλος η εταιρεία μας προτίθεται να αναθέσει την πιστοποίηση, σε ετήσια βάση, της διασφάλισης ποιότητας των διαδικασιών ασφαλούς φύλαξης του πρωτογενούς υλικού σε αντίστοιχη εταιρεία πιστοποίησης.

3. Προσωπικά και ευαίσθητα δεδομένα

Δηλώνουμε ρητά ότι η αποτύπωση γίνεται πολύ πρωινές ώρες και κατά προτίμηση αργίες, ώστε να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα λήψης φωτογραφιών προσώπων και άλλων δεδομένων προσωπικού ή ευαίσθητου χαρακτήρα. Σε κάθε περίπτωση, όμως, όπως αναφέρουμε και στην πρώτη παράγραφο του παρόντος υπομνήματος, όλα τα πρόσωπα και οι αριθμοί κυκλοφορίας αυτοκινήτων θολώνονται επαρκώς πριν αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της εταιρείας μας. Ειδικά δε όσον αφορά αποτυπώσεις που είναι αποκαλυπτικές ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, όπως αποτυπώσεις θρησκευτικών χώρων, νοσοκομείων και κλινικών, οίκων ανοχής ή χώρων ψυχαγωγίας σχετιζόμενης με sex ή εμπορίας σχετικών ειδών (adult entertainment) η εταιρεία μας προβαίνει άμεσα στην θόλωση προσώπων και αριθμών κυκλοφορίας αυτοκινήτων και σε κατά προτεραιότητα διαγραφή του αντίστοιχου πρωτογενούς υλικού.
Όπως είναι αυτονόητο, δεν θα απεικονίζονται αστυνομικά τμήματα, στρατόπεδα ή άλλα αντίστοιχα σημεία και τοποθεσίες για τα οποία υπάρχει σχετική απαγόρευση εκ του νόμου.

4. Δικαίωμα αντίρρησης από τρίτους

Οι τρίτοι διατηρούν δικαίωμα αντίρρησης για οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο ή πινακίδα αυτοκινήτου δεν θολώθηκε από παραδρομή. Επίσης, έχουν δικαίωμα αντίρρησης για φωτογραφίες που προσβάλλουν το κοινωνικό σύνολο (π.χ. χρηστά ήθη).

5. Πολυκατοικίες και μονοκατοικίες

Όσον αφορά τη αποθήκευση και ανάρτηση στην ιστοσελίδα μας προσόψεων κατοικιών ή χώρων επαγγελματικής χρήσης, είτε ευρίσκονται σε μονοκατοικίες είτε σε πολυκατοικία, δικαίωμα αντίρρησης έχει ο κύριος, επικαρπωτής ή μισθωτής αυτών υποβάλλοντας στην εταιρεία μας οποιοδήποτε στοιχείο αποδεικνύει μία τέτοια έννομη σχέση, συμπεριλαμβανομένης ακόμα και τηλεφωνικής κλήσης από τηλέφωνο που μπορεί να διαπιστωθεί ότι είναι εγκατεστημένο στο συγκεκριμένο κάθε φορά ακίνητο, οπότε η εταιρεία προβαίνει σε θόλωση της πρόσοψης της συγκεκριμένης κατοικίας ή επαγγελματικού χώρου.

6. Ενημέρωση πριν τη χαρτογράφηση

Στην ιστοσελίδα της εταιρείας μας θα υπάρχει αναρτημένο πάντα το πρόγραμμα των χαρτογραφήσεων, το δε αυτοκίνητο το οποίο θα κάνει τη χαρτογράφηση θα φέρει σχετική σήμανση. Πέραν αυτών, όμως, θα δημοσιεύεται εκ των προτέρων σε εφημερίδες ανακοίνωση για τις περιοχές που θα χαρτογραφηθούν και για το δικαίωμα αντίρρησης. Η δημοσίευση αυτή θα γίνεται σε μία εφημερίδα με πανελλήνια κυκλοφορία και σε μία τοπική εφημερίδα καθημερινής κυκλοφορίας ή, εν ελλείψει τέτοιας, περιοδικής κυκλοφορίας, εκδιδομένης στην έδρα της Γενικής Γραμματείας της Περιφέρειας στα διοικητικά όρια της οποίας βρίσκονται οι Δήμοι στους οποίους θα γίνει χαρτογράφηση.

7. Δικαίωμα πρόσβασης και αντίρρησης

Τα υποκείμενα προσωπικών δεδομένων που τυχόν αποτυπώθηκαν κατά τις διενεργούμενες χαρτογραφήσεις έχουν τα δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης των άρθρων 12 και 13 του Ν. 2742/1997 δικαιούμενα να ζητήσουν πρόσβαση στα δεδομένα τους που ευρίσκονται στο πρωτογενές υλικό για όσο χρονικό διάστημα αυτό διατηρείται από την εταιρεία μας καθώς και την επαρκή θόλωση των εν λόγω δεδομένων τους η οποία θόλωση θα υλοποιηθεί μέσα σε μία (1) εργάσιμη ημέρα.