Όροι χρήσης υπηρεσιών kapou.gr


Ο δικτυακός τόπος kapou.gr σχεδιάστηκε, αναπτύχθηκε και φιλοξενείται από την ΚΑΠΟΥ Ανώνυμη Εταιρία Γεωπληροφορικής. Η πρόσβαση και η χρήση της τοποθεσίας υπόκειται στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις χρήσης, καθώς και σε οποιαδήποτε ισχύουσα νομοθεσία. Ο χρήστης καλείται να διαβάσει προεσχτικά τους παρακάτω όρους και να προβεί στην είσοδο και χρήση της υπηρεσίας kapou.gr μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως.

Πνευματικά Δικαιώματα

Το σύνολο του περιεχομένου που φιλοξενείται στον δικτυακό τόπο kapou.gr, το οποίο περιλαμβάνει, ενδεικτικά και όχι δεσμευτικά, εικόνες, γραφικά, κείμενα, εμπορικά σήματα, παρεχόμενες υπηρεσίες, λογισμικό και προϊόντα, και εξαιρώντας το περιεχόμενο για το οποίο αναφέρεται ρητά ότι αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία τρίτου, είναι πνευματική ιδιοκτησία της ΚΑΠΟΥ ΑΕ που προστατεύεται από την ελληνική νομοθεσία και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Με την επιφύλαξη αντίθετων διατάξεων του νόμου, δεν είναι δυνατή και απαγορεύτεαι η αντιγραφή, τροποποίηση, αναπαραγωγή, ανατύπωση, δημοσίευση, πώληση ή διανομή καθ' οιονδήποτε τρόπο των περιεχομένων αυτού του διαδικτυακού τόπου χωρίς την έγγραφη συναίνεση της ΚΑΠΟΥ Ανώνυμης Εταιρίας Γεωπληροφορικής.

Περιορισμός ευθύνης

Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η ΚΑΠΟΥ ΑΕ δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων της ιστοσελίδας στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος. Τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας παρέχονται "όπως ακριβώς είναι" χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Δεδομένου του όγκου της διαθέσιμης, στον δικτυακό τόπο, πληροφορίας, η ΚΑΠΟΥ ΑΕ δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να εγγυηθεί την αρτιότητα, ακρίβεια, πληρότητα, επάρκεια, νομιμότητα και γενικά την ποιότητα και καταλληλότητα αυτής ή την απουσία ενδεχομένων λαθών. Με την χρήση του διαδικτυακού μας τόπου αποδέχεστε την απαλλαγή της ΚΑΠΟΥ ΑΕ από οποιαδήποτε ευθύνη για απώλεια ή ζημία που σχετίζεται με τη χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου. Η ΚΑΠΟΥ ΑΕ δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή.

Διασύνδεση προς άλλες ιστοσελίδες

Το kapou.gr μπορεί να περιέχει διασυνδέσεις σε άλλες ιστοσελίδες που παρέχονται απο τρίτους. Η ΚΑΠΟΥ ΑΕ δεν ελέγχει ούτε φέρει ευθύνη για τις πληροφορίες, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρονται σε αυτές τις ιστοσελίδες, τις οποίες επισκέπτεσθε και χρησιμοποιείτε με δική σας ευθύνη.

Περιεχόμενο από τρίτα μέρη

Η υπηρεσία kapou.gr περιλαμβάνει υλικό, όπως χαρτογραφικά δεδομένα, δορυφορικές φωτογραφίες και σχετικές πληροφορίες, που παρέχονται από τρίτους. Η ΚΑΠΟΥ ΑΕ δεν αντιπροσωπεύει και δεν εγγυάται για την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που παρέχονται από τα εν λόγω τρίτα μέρη. Η χρήση του περιεχομένου από τρίτα μέρη ενδέχεται να υπόκειται στους πρόσθετους όρους που αναφέρονται στους δικτυακούς τόπους των εκάστοτε υπηρεσιών.

Πηγές δεδομένων

Τα χαρτογραφικά δεδομένα, και οι δορυφορικές φωτογραφίες παρέχονται από την Google υπό τους όρους που αναφέρονται εδώ, ενώ οι αεροφωτογραφίες παρέχονται από την Microsoft υπό τους όρους της σχετικής σελίδας. Μέρος των σημείων ενδιαφέροντος έχουν συλλεχθεί από το tavernoxoros.gr και υπόκεινται σε όρους που αναφέρονται στην σχετική σελίδα. Όλα τα υπόλοιπα δεδομένα έχουν συλλεχθεί και ψηφιοποιηθεί από την ΚΑΠΟΥ ΑΕ, εκτός και αν αναφέρεται ρητά κάτι διαφορετικό.

Τροποποιήσεις

Η ΚΑΠΟΥ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να προβεί οποτεδήποτε σε αλλαγές ή τροποποιήσεις των παρόντων όρων χωρίς προηγούμενη γνωστοποίηση. Οποιαδήποτε αλλαγή/ τροποποίηση αρχίζει να ισχύει με την δημοσίευση των τροποποιημένων όρων στον παρόντα διαδικτυακό τόπο. Η συνέχιση της πρόσβασης και χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου μετά από κάθε αλλαγή υποδηλώνει ότι αποδέχεστε τους τροποποιημένους όρους.